Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Inventura imovine i obveza


Opći porezni zakon (NN 147/08) i Zakon o računovodstvu (NN 109/07) propisuju obavezu poduzetnika da naprave popis imovine, popularno zvanu „inventura“.


Taj se popis obavezno mora obavljati:
•    na početku poslovanja,
•    krajem svake kalendarske godine (31.12.),
•    prilikom promjene poreznih stopa (ili nekih drugih činjenica koje su bitne za oporezivanje),
•    prilikom statusnih promjena, odnosno kod otvaranja postupka stečaja ili likvidacije i
•    kod prestanka obavljanja djelatnosti.


Inventuru trebaju raditi svi poduzetnici koji vode poslovne knjige, neovisno da li prema odredbama Zakona o porezu na dobit ili Zakona o porezu na dohodak (tzv. „dobitaši“ i „dohodaši“.)


Popisu podliježe cjelokupna imovina poduzetnika: dugotrajna imovina, financijska imovina i  potraživanja (bili oni dugotrajni ili kratkotrajni), novčana sredstva, zalihe te obveze, dugoročne i kratkoročne.


Prilikom popisivanja imovine, potrebno je obuhvatiti cjelokupnu imovinu, pojedinačno po  pojedinim vrstama sredstava te navođenjem zatečene količine, njihove pojedinačne cijene te ukupne novčane vrijednosti, kao zbroju umnožaka svih zatečenih količina i  njhovih cijena.


Stanje utvrđeno izvršenim popisom imovine i obveza, potrebno je uskladiti sa knjigovodstvenim stanjem imovine i obveza koji su popisani.


Popis imovine i obveza unosi u popisne liste, koje prema OPZ-u predstavljaju knjigovodstvene isprave (knjigovodstvena isprava = pisani dokument o nastaloj poslovnoj promjeni, odnosno događaju).


Za poduzetnike, koji postupaju protivno naprijed navedenom, predviđene su novčane kazne:


a)    prema Općem poreznom zakonu:


•    za poreznog obveznika - od 5.000,00 do 500.000,00 kn, plus
•    za odgovornu osobu u pravnoj osobi – od 2.000,00 do 100.000,00 kn


b)    prema Zakonu o računovodstvu:


•    za poduzetnika – od 10.000,00 do 100.000,00 kn, plus
•    za odgovornu osobu poduzetnika – od 5.000,00 do 20.000,00 kn
 

Objavljeno 20.01.2012.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.