Od 01.09.2012 godine korisne informacije za Vaše poslovanje potražite ovdje.
Search
 

Mjenica


Mjenica je vrijednosni papir kojeg poduzetnik ispostavlja svom vjerovniku u svrhu podmirenja nastale novčane obveze. Osim instrumenta osiguranja plaćanja za vjerovnika, mjenica predstavlja i instrument kreditiranja kupca, obzirom da je njezina naplata uvijek vezana za neki rok naplate (dospijeće).

Postoje vlastita i trasirana mjenice. Vlastita mjenica je mjenica kojom se njezin izdavatelj sam obvezuje imatelju mjenice isplatiti svotu naznačenu na mjenici, nakon njezinog dospijeća. Za razliku od vlastite mjenice, trasirana (vučena) mjenica je takva vrsta mjenice kojom njezin izdavatelj (trasant) daje nalog nekoj drugoj osobi (trasatu) da po dospijeću mjenice isplati iznos naznačen na mjenici korisniku mjenice (remitentu) ili posljednjem imatelju mjenice. Što znači „posljednji imatelj mjenice“?
Mjenica je vrsta instrumenta naplate koji se može i prenositi, odnosno indosirati. Prijenosom mjenice, imatelj mjenice, svoju dospjelu obvezu prema svom vjerovniku može podmiriti mjenicom koju je primio od svog dužnika, upravo prijenosom na svog vjerovnika, koji istu kasnije može naplatiti. Novi imatelj mjenice također može tako primljenu mjenicu dalje prenositi nekom svom vjerovniku, čime i on podmiruje svoju novčanu obvezu prema tom vjerovniku, i tako redom.

Bjanko mjenica je mjenica koja u trenutku izdavanja ne sadrži sve propisane sastojke mjenice, odnosno na mjenici najčešće nedostaje mjenična svota i dospijeće mjenice.
Takva mjenica služi samo kao osiguranje plaćanja i podnosi se na naplatu samo u slučaju da dužnik svoj dug ne podmiri u ugovorenom roku i na ugovoreni način. Ukoliko on to učini, vraća mu se neispunjena bjanko mjenica. Bjanko mjenicu uvijek prati i „mjenično očitovanje“, odnosno ovlast za popunjavanje mjenice. Što znači da remitent (imatelj mjenice) smije mjenicu upotrijebiti samo sukladno dobivenoj ovlasti, odnosno detaljnim uputama o tome pod kojim uvjetima i na koji način se ta bjanko mjenica može popuniti.

Za razliku od bjanko zadužnice, bjanko mjenicu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

Još jedna karakteristika mjenice je ta da se mjenicom ne može „blokirati“ račun, odnosno mjenica se u poslovnoj banci ne zavodi u red čekanja. U slučaju nedostatka sredstava na računu trasata, banka po zaprimljenoj mjenici vrši djelomičnu naplatu, odnosno podnositelju isplaćuje sva raspoloživa sredstva na računu trasata, nakon čega mu mjenicu vraća.

Mjenice se mogu i eskontirati, odnosno prodati trećim osobama (npr. banci), umjesto čekanja datuma dospijeća. Osoba koja je preuzela mjenicu, imatelju mjenice odmah isplaćuje novčana sredstva, umanjena za trošak eskonta. Takav način osiguranja novčanih sredstava (prije roka dospijeća) koristi se u svrhu povećanja likvidnosti imatelja mjenice.

Kod zaprimanja mjenice kao osiguranja plaćanja,  primatelj  mjenice treba biti oprezan i provjeriti da li je mjenica pravilno popunjena i da li sadrži sve propisane podatke, a radi kasnije mogućnosti njezine nesmetane naplate.

Objavljeno 13.02.2012.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.