Od 01.09.2012 godine novosti u gospodarskom poslovanju pratite ovdje.
Search
 

Izmjene poreznih propisa na snazi od 01. ožujka 2012. godine


1.    Zakon o PDV-u

•    Uvodi se nova opća stopa PDV od 25 %, umjesto dosadašnje stope od 23 %
•    Iznimka su: ulja, masti, šećer, isporuka vode te dječja hrana i hrana za dojenčad, gdje će se primjenjivati  međustopa od 10 %
•    Na nabavku osobnih automobila te sve troškove vezane za osobni prijevoz (troškovi rent-a-car-a, gorivo, servisi i tome slično) i reprezentaciju ne može se koristiti pretporez
•    Povećane su kazne za odgovorne osobe kod poreznog obveznika sa 10.000,00 kn na 40.000,00 kn te sa 20.000,00 kn na 50.000,00 kn.

2.    Zakon o porezu na dobit

•    Uvedeno je oporezivanje dividende i neto dobiti po stopi od 12 % po odbitku (to znači da se porez plaća istovremeno s isplatom dobiti vlasnicima), na iznose preko 12.000,00 kn godišnje; bez obzira na godinu u kojoj je dobit ostvarena.
•    Taj se porez po odbitku ne plaća jedino u slučaju da se ostvarenom dobiti (umjesto isplate) izvrši dokapitalizacija društva. U tom slučaju, a do 31.10. godine u kojoj je predana prijava poreza na dobit, Poreznoj upravi potrebno je dostaviti dokaz da je dokapitalizacija upisana u registar nadležnog Trgovačkog suda
•    Porezna osnovica može se (prema važećim odredbama Zakona) u prijavi poreza na dobit  smanjivati za sva potraživanja koje poduzetnik nije uspio naplatiti, ukoliko je od dospjeća tih potraživanja do kraja poreznog razdoblja za koje se vrši prijava poreza prošlo više od 120 dana i ista nisu naplaćena do 15. dana prije predaje porezne prijave (tzv. vrijednosna usklađenja potraživanja).
Taj je rok izmjenama Zakona skraćen na 60 dana (od dana dospjeća do 31.12.), ali tako skraćeni rok vrijedi samo za potraživanja nastala nakon 01.03.2012. Za ostala (starija) potraživanja rok ostaje 120 dana.
•    Ako je fizička osoba – vlasnik udjela - tijekom godine sebi isplaćivala predujmove neto – dobiti, a na kraju se razdoblja  utvrdi da dobit nije dovoljna za pokriće isplaćenih predujmova, na tako nastalu razliku potrebno je obračunati i platiti porez
po stopi od 40 %.
•    Jedina neto dobit na koju se ne plaća porez je ona ostvarena do 31.12.2000. godine

3.    Zakon o porezu na dohodak

•    Povećan je osobni odbitak sa 1.800,00 kn na 2.200,00 kn
•    Povećan je osobni odbitak umirovljenika sa 3.200,00 kn na 3.400,00 kn
•    Stope poreza ostale su iste, mijenjaju se porezni razredi: dohodak do 2.200,00 kn oporezuje se sa 12 %, od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn obračunava se porez od 25 %, a na iznose preko 8.800,00 plaća se porez od 40 %
•    Smatra se uzdržavanim članom član obitelji čiji su godišnji primici manji od 11.000,00 kn
•    Oporezuju se i mirovine ostvarene u inozemstvu (umirovljenici se sami moraju brinuti o obračunu i uplati poreza, u roku od 8 dana od primitka mirovine)
•    Ako na kraju godine (zbog promjene sustava oporezivanja), prema konačnom obračunu plaće za zaposlene radnike, „ispada“ razlika za uplatu poreza, a koja je nastala isključivo zbog promjene zakona, tada poslodavac nije obavezan izvršiti
godišnji obračun poreza i uplatiti nastalu razliku
•    Ukida se obveza podnošenja obrasca DU Poreznoj upravi (koji se inače trebao predati PU prvi put 15.02.2012.)

4.    Zakon o doprinosima


•    Smanjuje se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 15 % na 13 %
•    Ovlašćuje se Vlada RH da posebnom Uredbom može propisati način provedbe plaćanja doprinosa, obveznike izvješćivanja,
rokove i oblike izvješćivanja o podnijetim nalozima za plaćanje doprinosa i tome slično, odnosno „pravila“ vezano za
naplatu doprinosa iz i na plaće
•    Za obveznike koji plaćanje doprinosa ne provode sukladno gore navedenoj Vladinoj Uredbi, predviđene su novčane kazne
od 100.000,00 kn do 1.000.000,00 kn te još kazne od 5.000,00 kn do 20.000,00 kn za odgovorne osobe u pravnoj osobi.


Objavljeno 17.02.2012.


<< Nazad
 

 

  Sva prava pridržana B.D.M. 2010.